Biljartvereniging

biljart lokaal: 0346 - 566600
e-Mail: bvmapollo@gmail.com

Mededeling van het bestuur.

(10 augustus 2021)

Algemene ledenvergadering.

Datum: woensdag 25 augustus 2021

Locatie: Wijkcentrum 't Schuurtje

Aanvang: 20:00 uur


Genodigden hebben de stukken tbv de ALV reeds ontvangen.
De financiële verantwoording inclusief de daarop betrekking hebbende stukken zijn ter inzage op de ALV.


(7 juni 2021)
Update 28 juni is zo weergegeven.

WE MOGEN WEER !

De snelle toename van het aantal gevaccineerden en de snelheid waarmee versoepelingen nu worden doorgevoerd geeft reden tot enig optimisme wat betreft de herstart van het biljarten. In dit verband deze update.

LIDMAATSCHAP

Jaarlijks informeren wij bij u of u voor het nieuwe biljartseizoen ook actief blijft voor de biljartvereniging bvmApollo.

Vriendelijk verzoek ik u mij vóór 20 juni 2021 te informeren of u:

 • Ook voor het biljartseizoen 2021 – 2022 actief blijft voor biljartvereniging bvmApollo;
 • Uw u lidmaatschapsvorm wilt wijzigen (van recreatief lid naar competitie spelend lid);
 • U voor het biljartseizoen 2021 – 2022 in een andere spelsoort wilt uitkomen;

Indien u uw lidmaatschap van de biljartvereniging bvmApollo wilt beëindigen (wij hopen natuurlijk dat u gewoon lid blijft) dient u het bestuur hieromtrent vóór 20 juni 2021 schriftelijk te informeren. Als niets van u vernomen wordt gaan wij er van uit dat uw lidmaatschap ten opzichte van het seizoen 2020 – 2021 onveranderd blijft.

Er zijn geen mutaties ontvangen. Dit betekent dat u voor de competitie 2021 – 2022 zal worden ingeschreven in de spelsoort én het team waarin u in het afgelopen biljartseizoen actief zou zijn.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Wij streven er naar op korte termijn de ALV te organiseren. In overleg met de lokaalhouder wordt een geschikte datum gezocht in de maand juli 2021. Voor het het bijwonen van de ALV ontvangt u separaat een uitnodiging.

CONTRIBUTIE

De 2de coronagolf heeft er voor gezorgd dat de biljartcompetitie 2020 – 2021 kort na aanvang hiervan weer werd stilgelegd (oktober 2020) en niet hervat is. Onverlet had de vereniging inmiddels aanzienlijke kosten moeten maken. Kosten werden onder meer gemaakt voor inschrijving bij de KNBB sectie Carambole, voor onderhoud en aanschaf nieuw speelmateriaal en voor verzekering- en bankkosten. Al deze kosten worden niet gerestitueerd als gevolg waarvan volledige compensatie van de contributie 2020 – 2021 helaas niet opportuun is.                                  

In verband met het bovenstaande zijn wij voornemens een korting toe te passen op uw contributie 2021 – 2022. Een voorstel hiertoe wordt u op de ALV voorgelegd.

ZOMERCOMPETITIE

Veel te lang kon er niet gebiljart worden. Om het plezier in de biljartsport te hervinden en de finesses weer snel onder de knie te hebben kunt u deelnemen aan een interne competitie bandstoten.Deze zomercompetitie gaat alleen door indien ten minste 12 leden zich hiervoor aanmelden op de ‘intekenlijst’). De intekenlijst, inclusief spelregels, is vanaf dinsdag 8 juni 2021 in het speellokaal beschikbaar. U kunt intekenen tot donderdag 24 juni 2021.

Bij voldoende interesse wordt begin juli een aanvang met deze zomercompetitie.

Onvoldoende belangstelling. Dit betekent dat er door de vereniging helaas geen zomeractiviteit 2021 georganiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat wij bij andere door individuele leden geïnitieerde activiteiten bereidt zijn een rol te spelen.

SPEELLOKAAL

Het speellokaal is op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond weer geopend van 19.00 - 22.00 uur. Bij een verdere vermindering van het aantal besmettingen zullen de openingstijden per 30 juni 2021 naar verwachting verder verruimd worden.

Geopend van 19.00 - 24.00 uur. Om op de MATCH – tafels te spelen bent u ook op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag (13.00 - 16.30 uur) welkom.

HORECA

Ook de binnen-horeca mag weer open. Dit betekent dat het speellokaal weer baractiviteiten mag ontplooien en consumpties mag uitserveren.

CORONA

Onverlet de versoepelingen blijft voorzichtigheid noodzakelijk gewenst. In dit verband geldt:

 • Voelt u zich ZIEK of bent u (neus)verkouden, blijf thuis!
 • Houdt voldoende afstand
 • Was uw handen ‘stuk’
 • Gebruik zoveel als mogelijk uw eigen speelmateriaal
 • Na iedere partij reinigen van:
 • speelballen (spray),
 • speellaken (stofzuigen/borstelen),
 • houten rand speeltafel en telkastjes (schoonmaakdoekjes).

Wij vertrouwen er op wij u als bestuur hiermee voldoende hebben geïnformeerd.


(16 mei 2021)

Naar het zich laat aanzien worden met ingang van komende week een aantal beperkingen, opgelegd in verband met het Corona virus, versoepeld. Met inachtneming van het onderstaande mag en kan er vanaf woensdag 19 mei a.s. van 19.00 – 24.00 uur weer gebiljart worden:

 • Voelt u zich ZIEK of bent u (neus)verkouden, blijf thuis!
 • Houdt voldoende afstand
 • Gebruik zoveel als mogelijk uw eigen speelmateriaal
 • Na iedere partij reinigen van:
 • speelballen (spray),
 • speellaken (stofzuigen/borstelen),
 • houten rand speeltafel en telkastjes (schoonmaakdoekjes).

Het speellokaal is bij voldoende belangstelling geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 19.00 – 24.00 uur.

HORECA
De eerste stap is gezet, maar nog niet alles mag en kan. De binnen-horeca moet vooralsnog gesloten blijven. Dit betekent dat het speellokaal weliswaar geopend is maar dat er helaas nog geen consumpties aan de bar te verkrijgen zijn.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet

NB
De versoepelingen worden alleen doorgevoerd bij een – ten opzichte van de afgelopen week – verdere daling van de IC en ziekenhuisbezetting op maandag 17 mei a.s. Volg hiervoor de landelijke media.


(13 april 2021)

Persconferentie van 13 april:

Tot en met 28 april wordt er niet gebiljart.


(23 maart 2021)

Persconferentie van 23 maart:

Tot en met 20 april wordt er niet gebiljart.
Klik Hier voor de informatie van de Rijksoverheid.


(8 maart 2021)

Persconferentie van 8 maart:

Tot en met 31 maart wordt er niet gebiljart.


(18 januari 2021)

Afgelopen week zijn de verenigingsbesturen door de KVC (KNBB Vereniging Carambole) geïnformeerd omtrent het feit dat er, gelet op de stand van zaken met betrekking tot het Corona-virus, besloten is geen wedstrijden meer te spelen.
Wat betreft de kader- en topteamcompetitie, zullen de teams nog nader worden geïnformeerd door de commissie WCK en de portefeuillehouder topsport.

Contributie.

In haar up - date van januari 2021 geeft de KVC tevens aan diverse vragen te hebben ontvangen bereikt over betaalde contributie en eventuele contributierestitutie als gevolg van het niet doorgaan van activiteiten ten gevolge van de corona-maatregelen. De KVC geeft in dit verband aan dat een groot deel van de contributie bestemd is voor het algemeen functioneren van KVC/KNBB (koepel-, personeel-, bestuur- en commissiekosten) waardoor restitutie van contributie niet aan de orde is.

Onverlet blijven wij bij ons voornemen u deels te compenseren middels een eenmalige korting op de contributie voor het seizoen 2021 – 2022.

Met als doel verenigingen, organisaties of anderszins overeind te houden zijn er sinds de COVID – 19 uitbraak (maart 2020) diverse overheidsregelingen in het leven geroepen. Naar aanleiding hiervan hebben wij bij de KVC geïnformeerd of er van een van deze overheidsregelingen gebruik gemaakt wordt. Zo ja, van welke regeling / zo neen, waarom niet?

KNBB, district het Sticht

In reactie op het besluit van de KVC biedt het districtsbestuur aan behulpzaam te willen zijn bij het organiseren van wedstrijden en/of toernooien, uiteraard indien dat onder de alsdan geldende COVID – 19 voorwaarden toegestaan en mogelijk is.

Heeft u ideeën: deel ze met ons!

Openstelling speellokaal

Als gevolg van de actuele COVID – 19 maatregelen blijft het speellokaal in ieder geval tot 9 februari 2021 gesloten.


(12 januari 2021)

Persconferentie van 12 januari:

Tot 9 februari wordt er niet gebiljart.


(25 december 2020)

De COVID – 19 pandemie heeft ook voor de biljartsport grote gevolgen gehad. De competitie 2019 – 2020 werd voortijdig beëindigd en na een korte periode dat het virus onder controle leek, volgde een tweede golf waardoor ook de competitie 2020 – 2021 per 1 oktober jongstleden werd stilgelegd. Wat betreft het hervatten van de biljartcompetitie lijken de vooruitzichten somber. Wij verwachten hierover medio januari 2021 meer duidelijkheid te hebben.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De pandemie heeft er voor gezorgd dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) op het reguliere moment (1ste week juni) geen doorgang heeft kunnen vinden. Ondanks dat veel organisaties/verenigingen de leden inmiddels hebben voorgesteld om wat betreft de ALV een jaartje over te slaan, informeerde wij u wel nog een ALV 2020 te willen organiseren en wel op maandag 28 december 2020.

Gelet op de actuele COVID – 19 maatregelen zal ook deze ALV helaas geen doorgang kunnen vinden.

Gelet op de ontwikkelingen van het inmiddels door de EMA goedgekeurde vaccin gaan wij er vooralsnog van uit dat de reguliere ALV begin juni 2021 zal plaatsvinden. De relevante stukken zullen wij u zoals gebruikelijk enkele weken voorafgaand aan de ALV 2021 toesturen. Indien de ALV 2021 eveneens geen doorgang zou kunnen vinden zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Contributie

Ondanks de COVID – 19 zijn nagenoeg de meeste van de jaarlijkse lasten voor het seizoen 2020 – 2021 inmiddels voldaan. Denk hierbij aan de kosten van onderhoud van het speelmateriaal, de kosten voor de aanschaf van speelmateriaal en de contributie afdrachten aan de respectievelijke biljartbonden. Wij hebben het voornemen u deels te compenseren middels een eenmalige korting op de contributie voor het seizoen 2021 – 2022.

Interne competitie bandstoten

Met als doel (biljart)actief te blijven was het voornemen een interne competitie bandstoten te organiseren. Eerder informeerde wij u hierover. Het is op dit moment onduidelijk of deze activiteit vanwege de verplichte sluiting van het speellokaal of het hervatten van de competitie 2020 – 2021 doorgang zal vinden. Wij houden u op de hoogte.

Openstelling speellokaal

Als gevolg van de actuele COVID – 19 maatregelen is het speellokaal in ieder geval tot 19 januari 2021 gesloten. Eerst medio januari zal duidelijk worden of het speellokaal haar deuren weer mag openen en onder welke condities dan wel of de competitie 2020 – 2021 nog hervat gaat worden en wanneer.

Wij zullen u informeren.


(19 november 2020)

Openstelling speellokkaal.

Met ingang van donderdag 19 november 2020 is het speellokaal op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond weer geopend van 19.00 – 24.00 uur.
Desalniettemin dient rekening gehouden te worden met maatregelen, aanbevelingen of anderszins zoals:

 • Houdt afstand (1,5 meter)
 • Was zoveel als noodzakelijk uw handen
 • Blijf thuis indien u zich ziek voelt
 • Reserveer uw aanwezigheid (06 – 55333914)
 • Maximaal 30 personen in het speellokaal
 • De bar is gesloten (voor een kleine coulancebijdrage kan er weer gebiljart worden maar horeca activiteiten zijn niet toegestaan).

Competitie 2020 – 2021

Alle competitie-, PK- en bekerwedstrijden voor alle KNBB - secties (carambole, driebanden en kader) in ieder geval tot 1 januari 2021 opgeschort.


(9 november 2020)

Openstelling speellokkaal.

Met ingang van woensdag 4 november jl. zijn er nieuwe (aanvullende en strengere) corona maatregelen van kracht. Naar aanleiding hiervan heeft de lokaalbeheerder (Ton), wat betreft de openstelling van het speellokaal, contact gehad met de gemeente Stichtse Vecht en de VRU (VeiligheidsRegio Utrecht. Het wijkcentrum worden evenals de buurthuizen gecategoriseerd onder ‘openbare gebouwen’ als gevolg waarvan openstelling NIET is toegestaan.

Zodra hier verandering in komt, meld ik mij weer.

Competitie 2020 – 2021

De KNBB heeft alle competitie-, PK- en bekerwedstrijden voor alle secties (carambole, driebanden en kader) tot in ieder geval 1 januari 2021opgeschort.


(28 oktober 2020)

Algemene Ledenvergadering

Als gevolg van de Corona – crisis heeft de regulier in juni geplande Algemene Ledenvergadering geen doorgang kunnen vinden. Het ligt in onze bedoeling binnen de alsdan geldende overheidsmaatregelen de ALV in december 2020 te organiseren. Ik hou jullie op de hoogte.


(13 oktober 2020)

De (negatieve) ontwikkelingen in relatie tot het virus is voor de diverse biljartbonden aanleiding de biljartcompetitie 2020 – 2021 (tijdelijk) stil te leggen. Voor de respectievelijke bonden geldt:

Woerdense Biljartbond (WBB)
Competitie opgeschort tot – in ieder geval – 25 oktober 2020. Omdat deze maatregel al enige tijd geleden door de WBB geformuleerd is wordt een dezer dagen een up – dateverwacht.

KNBB, sectie driebanden   
De Nationale competitie voor ALLE divisies en bekercompetitie is tot nader order stil gelegd. Er is geen einddatum vastgelegd;

KNBB, sectie carambole
Districtscompetitie stil gelegd tot – in ieder geval – 10 november 2020.


(20 april 2020)

Beste biljartvrienden,

Ik hoop dat jullie dit bericht in goede gezondheid ontvangen.

Het is alweer een maand geleden dat we aan de biljarttafels stonden en aan de competitie werkte. Voor een aantal teams was het met het oog op een eventueel te behalen kampioenschap zelfs nog spannend. Helaas, dat is voorbij en eigenlijk niet zo belangrijk gelet op alles wat het coronavirus veroorzaakt.

Het is een rare tijd waar we mee geconfronteerd worden. Alles en iedereen is in de ban van corona en veel mensen die niet kunnen of mogen werken, of zoals ikzelf met de trein van spookstad naar spookstad rij. Zo onwerkelijk.
Deze crisis heeft voor de economie nationaal als internationaal vergaande gevolgen en ik denk dat we nog vele jaren last van het coronavirus zullen blijven houden.

Ik hoop dat we binnen afzienbare tijd weer met gepaste maatregelen een biljartje kunnen doen in het "Schuurtje". Ik weet dat Ton plannen heeft liggen, als het RIVM en de regering hier toestemming voor geven. Hou de site van bvmApollo of het schuurtje dus goed in de gaten!

Rest mij jullie (en jullie dierbaren) een goede gezondheid te wensen en hopelijk zie ik jullie snel weer,

Met vriendelijke groet,


Leo van Buren.